Spinderwind: Gemeente stelt bestemmingsplan vast

Maandag 3 juli 2017 is een belangrijke mijlpaal bereikt richting de realisatie van Burgerwindpark De Spinder: de gemeenteraad van Tilburg heeft deze dag het bestemmingsplan voor bedrijventerrein de Spinder vastgesteld.

Van maandag 27 maart tot en met 8 mei 2017 heeft het ontwerpbestemmingsplan, milieueffectrapport en de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn vier zienswijzen ingediend. Daarnaast is advies ontvangen van de commissie voor de milieueffectrapportage. Uiteindelijk is het bestemmingsplan maandag 3 juli -met slechts 1 stem tegen- vastgesteld door de gemeenteraad!

Wat betekent dit nu precies?

Doel van het bestemmingsplan is het juridisch-planologisch kader vast te leggen, waaraan de aanvraag van Spinderwind voor een omgevingsvergunning kan worden getoetst. De voorgestelde ontwikkeling past goed in wat over duurzaamheid en intensivering van het klimaatbeleid is afgesproken in het coalitieakkoord Tilburg 2014-2018.

Vanaf maandag 17 juli tot en met maandag 28 augustus ligt het bestemmingsplan, met bijbehorend milieueffectrapport (MER), bijbehorende omgevingsvergunning en bijbehorend raadsbesluit ter inzage bij gemeente Tilburg. Alleen degenen die eerder een zienswijze hebben ingediend, kunnen eventueel nog bezwaar maken en een beroep aanspannen bij de rechter. “We verwachten dat er voor de rechter geen aanleiding is om tot een andere conclusie te komen dan gemeenteraad Tilburg. Mede dankzij het jarenlange enthousiaste vrijwilligerswerk door de leden van de tien aangesloten energiecoöperaties, hebben we deze mijlpaal bereikt. Maar het blijft toch nog even spannend”, aldus directeur John Kwaks.

Hoe nu verder?

Nu het bestemmingsplan is vastgesteld, komt Burgerwindpark De Spinder dichter bij de daadwerkelijke realisatie. Dit wil helaas nog niet zeggen dat op korte termijn al de eerste schep feestelijk de grond in gaat. De volgende fase staat vooral in het teken van het verkrijgen van de SDE+ subsidie, het aanbesteden van de windturbines en het rondmaken van de financiering. Het is de bedoeling dat het park van, voor en door burgers in 2019 operationeel is.

Bron en meer informatie: Nieuwsbrief Spinderwind